Internaat 24

Sportinternaat - Internaat met Permanente Openstelling - Internaat Buitengewoon Onderwijs

Foto's

Bekijk hier de foto's van onze halloweenactiviteit!

Bekijk hier alvast enkele  foto's van onze kerstactiviteit!

Nieuw: IPO

IPO 7/7


Vanaf 1 september 2015 zijn we gestart met een Internaat met Permanente Openstelling!

Meer info...


Het IPO (internaat met permanente openstelling) biedt residentiële opvang en  begeleiding aan kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar.  We werken met kinderen en jongeren en hun context, die zich in een door henzelf en/of door derden als problematisch omschreven opvoedingssituatie bevinden. Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs met gedrags- en emotionele stoornissen en/of een autismespectrumstoornis en/ of een mentale beperking.

We hebben oog voor de individuele problematiek en zorgbehoeften van het kind en stellen daarbij vraaggestuurd en gedifferentieerd werken centraal. We doen dit in nauwe samenwerking met de gezinnen en de ruime context van het kind/ de jongere, waarbij we samen op zoek gaan naar sterktes en mogelijkheden van elk individu. Dit leidt tot een individueel zorgtraject op maat dat op vraag steeds kan bijgestuurd worden en waarin ouders en belangrijke derden hun opvoedkundige rol maximaal kunnen opnemen.

In onze dagelijkse werking willen we de kinderen en jongeren een duidelijke structuur bieden met een consequente aanpak en handelen we vanuit betrokkenheid en een professionele houding naar onze cliënten. Op relationeel vlak dragen we respect, openheid, authenticiteit en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel. We streven ernaar om kinderen en jongeren maximaal te betrekken in ons zorgtraject en hen te leren een plaats in de maatschappij in te nemen.

We streven een kwaliteitsvolle hulpverlening na door middel van een goede interne samenwerking op multidisciplinaire basis, gericht op groei en vanuit een onvoorwaardelijk geloof in de veranderingsmogelijkheden van kinderen, jongeren en hun context.