Visie

Internaat 24

Het IPO van Internaat 24 biedt residentiële zorg en begeleiding aan schoolgaande kinderen/jongeren die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden. 


In de geest van het Pedagogische Project van het G-O! en het Decreet Rechtspositie van een Minderjarige ligt onze nadruk op openheid, authenticiteit en gelijkwaardigheid. Een collegiale, respectvolle en open houding zijn hierbij het uitgangspunt. 

Het samenwerken, samen groeien,… maar vooral ons onvoorwaardelijk geloof in evolutie zorgt voor kwaliteit.


Alle actoren werken samen aan een aanpak op maat en garanderen zo continuïteit in ons hulpverleningsaanbod. Samen stippelen we een individueel zorgtraject uit.

We zetten in op een goede communicatie met de gezinscontext, de school, relevante zorgfiguren en eventuele externe hulpverlening.

Dit is een dynamisch proces, waarbij we steeds aandacht hebben voor veranderingen in de hulpvraag van de bewoner en diens context.

Zijn uniciteit en beleving staan hierbij centraal. We nemen niet enkel de individuele zorgbehoeften en het welbevinden mee, maar ook zijn competenties en interesses. Dit door onder meer in te zetten op activiteiten en hobby’s. Zo creëren we maximale zelfontplooiing en zorgen we voor een optimale betrokkenheid in de samenleving. 


We bieden een duidelijke structuur en consequente aanpak en we werken aan een warm leefklimaat. Onze medewerkers handelen steeds vanuit een professionele relatie en betrokkenheid.


De begeleiders en het beleidsteam kunnen hierbij steeds rekenen op de ondersteuning van een multidisciplinair team: psycholoog, orthopedagogen, contextbegeleiders en zorgkundige.


Als voorziening blijven we onze kritisch in vraag te stellen en sturen bij waar nodig.


Copyright © All Rights Reserved by Internaat 24

WebM: Ys